Azbuka v HTML

Kdovn pomoc Unicode

ZnakZpis
А А
Б Б
В В
Г Г
Д Д
Е Е
Ж Ж
З З
И И
Й Й
К К
Л Л
М М
Н Н
О О
П П
ZnakZpis
Р Р
С С
Т Т
У У
Ф Ф
Х Х
Ц Ц
Ч Ч
Ш Ш
Щ Щ
Ъ Ъ
Ы Ы
Ь Ь
Э Э
Ю Ю
Я Я
ZnakZpis
а а
б б
в в
г г
д д
е е
ж ж
з з
и и
й й
к к
л л
м м
н н
о о
п п
ZnakZpis
р р
с с
т т
у у
ф ф
х х
ц ц
ч ч
ш ш
щ щ
ъ ъ
ы ы
ь ь
э э
ю ю
я я
 

Kdovn pomoc Windows-1251

ZnakOdpovd znakuAlt+nnnn
А 0192
Б 0193
В 0194
Г 0195
Д 0196
Е 0197
Ж 0198
З 0199
И 0200
Й 0201
К 0202
Л 0203
М 0204
Н 0205
О 0206
П 0207
ZnakOdpovd znakuAlt+nnnn
Р 0208
С 0209
Т 0210
У 0211
Ф 0212
Х 0213
Ц 0214
Ч 0215
Ш 0216
Щ 0217
Ъ 0218
Ы 0219
Ь 0220
Э 0221
Ю 0222
Я 0223
ZnakOdpovd znakuAlt+nnnn
а 0224
б 0225
в 0226
г 0227
д 0228
е 0229
ж 0230
з 0231
и 0232
й 0233
к 0234
л 0235
м 0236
н 0237
о 0238
п 0239
ZnakOdpovd znakuAlt+nnnn
р 0240
с 0241
т 0242
у 0243
ф 0244
х 0245
ц 0246
ч 0247
ш 0248
щ 0249
ъ 0250
ы 0251
ь 0252
э 0253
ю 0254
я 0255
 

Tabulky se vztahuj k lnku Azbuka v HTML